تجهیزات مخابراتی

تآمین تجهیزات مخابراتی (Access, انتقال, دیتا, موبایل, ...)

تجهیزات اندازه گیری

تآمین تجهیزات اندازه گیری مخابراتی

اجرای عملیات طراحی

اجرای عملیات طراحی، نصب ، راه اندازی و تست سیستمهای مخابراتی

مشاوره

مشاوره در زمینه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی و تست سیستمهای مخابراتی

آموزش

آموزش تئوری و عملی در زمینه طراحی و اجرای پروژه های مخابراتی